بخش کلینیکال پاتولوژی

تعداد بازدید:۹۴۹۵

 

 

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی از بخشهای گروه علوم درمانگاهی دانشکده بوده و متشکل از هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی است. فعالیت این بخش بررسی تغییرات و ترکیبات خون، مایعات بیولوژیکی در درک فرایند ناهنجاریها و آشفتگیها و نیز تشخیص تفریقی، پیش بینی روند بیماریهای مختلف و ارائه تفسیرهای درست نتایج آزمایشگاهی در جهت درمان دامهای اهلی می باشد. فعالیت این بخش و داشتن ارتباط تنگاتنگ این علوم با سایر بخشهای گروه علوم درمانگاهی از آن جهت قابل اهمیت است که آگاهی همکاران سایر بخشها را نسبت به ارتباط یافته های آزمایشگاهی و درمانگاهی بیماریهای مختلف بیشتر کرده و آنها را در جهت تشخیص و درمان به موقع دام توانمند میسازد.

واحدهای ارائه شده برای دکترای عمومی:

  • کلینیکال پاتولوژی (۴ واحد)
  • کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص (۱ واحد)

واحدهای ارائه شده برای کارشناسی:

  • کلینیکال پاتولوژی (۴ واحد)
  • کارآموزی (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر رضی اله جعفری جوزانی 
  2. دکتر عزت اله فتحی