اداره آموزش

تعداد بازدید:۹۶۱۳

رئیس اداره آموزش: خانم جعفرزاده (کارشناس رشته دکتری عمومی دامپزشکی)

کارشناس آموزش: خانم شیخ زاده (کارشناس رشته های کارشناسی)

کارشناس آموزش: آقای رضائی (کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی)