رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۹۰۹

دکتر میرحسن موسوی

استاد و متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

شماره تماس مستقیم با دفتر: ۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸

شماره تماس داخلی با دفتر : ۱۲۲ - ۰۲۲