رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۸۲۲۱

دکتر امیرعلی شهبازفر

د‌‌انشیار و متخصص پاتولوژی دامپزشکی

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تماس با دفتر رئیس: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳