رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۷۲۲

دکتر میرحسن موسوی

رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مرتبه علمی: استاد 

شماره تماس مستقیم با دفتر: ۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸

شماره تماس داخلی با دفتر : ۱۲۲ - ۰۲۲