رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۹۵۴۷

هم اکنون این دانشکده همه ساله از طریق آزمون سراسری در رشته های زیر دانشجو می‌پذیرد:

 • دکتری فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی ( PhD
 • دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM
 • کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی،
 • کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی،
 • کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی،
 • کارشناسی‌ارشد باکتری شناسی
 • کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
 • کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت،( از نیمسال اول 1401 دانشجو نمی پذیرد)
 • کارشناسی بهداشت مواد غذایی،
 • کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی،
 • کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی( از نیمسال اول 1402 دانشجو نمی پذیرد)