زبان ها
دانشکده دامپزشکی

اخبار تصویری

معرفی دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۷ به صورت آموزشکده دامپزشکی تأسیس گردید و با پذیرش دانشجو در پایه کاردانی دامپزشکی آغاز به کار کرد. این آموزشکده با گسترش کمی و کیفی، به پذیرش دانشجو در پایه های کارشناسی (از سال ۱۳۷۵) و دکتری عمومی دامپزشکی (از سال ۱۳۸۴) پرداخته و تبدیل به دانشکده شد. با دریافت مجوز قطعی ایجاد رشته فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی در پایه دکتری PhD از سوی شورای گسترش آموزش عالی، این دانشکده از سال ۱۳۹۶ در این رشته دانشجو میپذیرد.

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 36378742 الی 36378745