دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

قابل توجه دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

مدیریت دانشکده دامپزشکی در نظر دارد که به منظور افزایش کیفیت اطلاع رسانی، ارتقای وبسایت دانشکده و به روز رسانی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن از بین دانشجویان فعال در این زمینه تحت عنوان کار دانشجویی با پرداخت حق الزحمه عضو فعال جذب نماید. در صورت علاقه مندی به همکاری با شماره 36378743 و یا با ایمیل معاون پژوهشی دانشکده آقای دکتر فتحی (ez.fathi@tabrizu.ac.ir) مکاتبه نمایید.