شورای تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۵۶

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده درخواست های  اعضای هیات علمی و دانشجویان شامل پروپوزال ها، پایان نامه ها و ... را
بررسی کرده و درباره آن ها تصمیم گیری می کند. جلسات شورای تحصیلات تکمیلی هر دو هفته یکبار برگزار میگردد.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل است:

ریاست دانشکده: دکتر میرحسن موسوی

معاون آموزش  و تحصیلات تکمیلی: دکتر ابوالفضل حاجی بمانی

معاون پژوهش و فناوری: دکتر منیره خردادمهر

نماینده گروه پاتوبیولوژی: دکتر یاسر جعفری

نماینده گروه علوم پایه: دکتر یوسف پناهی

نماینده گروه علوم درمانگاهی : دکتر حمید اکبری

نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان : دکتر ناصر حاجی پور