آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۶۱۲۹

دانشکده دامپزشکی برای برگزاری درسهای عملی و انجام پژوهش از آزمایشگاهها و سالنهایی به شرح زیر بهره میگیرد:

آ زمایشگاه بیوشیمی
۱
آزمایشگاهها
آزمایشگاه میکروب شناسی
۲
آزمایشگاه انگل شناسی
۳
آزمایشگاه سم شناسی
۴
آزمایشگاه هیستوپاتولوژی
۵
آزمایشگاه ایمنی شناسی 
۶
آزمایشگاه تغذیه دام
۷
آزمایشگاه کشت سلولی
۸
آزمایشگاه فیزیولوژی
۹
آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی
۱۰
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
۱۱
آزمایشگاه پژوهشی طیور
۱۲
آزمایشگاه  ویروس شناسی
۱۳
IVF آزمایشگاه
۱۴
آزمایشگاه فارماکولوژی ۱۵
آزمایشگاه قارچ شناسی
۱۶
سالن تشریح
۱
سالنها
 سالن جراحی دامهای بزرگ
۲
اتاق عمل دامهای کوچک ۳
سالن داخلی دامهای کوچک ۴
سالن داخلی دامهای بزرگ
۵
سالن مامایی
۶
سالن رادیولوژی
۷
سالن کالبدگشایی
۸
سالن پرورش حیوانات آزمایشگاهی
۹
سالن معاینه و کالبدگشایی طیور ۱۰