آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۳۲۹۱

دانشکده دامپزشکی برای برگزاری درسهای عملی و انجام پژوهش از آزمایشگاهها و سالنهایی به شرح زیر بهره میگیرد:

آ زمایشگاه بیوشیمی
۱
آزمایشگاهها
آزمایشگاه میکروب شناسی
۲
آزمایشگاه انگل شناسی
۳
آزمایشگاه سم شناسی
۴
آزمایشگاه هیستوپاتولوژی
۵
آزمایشگاه ایمنی و ویروس شناسی
۶
آزمایشگاه تغذیه دام
۷
آزمایشگاه کشت سلولی
۸
آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی
۹
آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی
۱۰
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
۱۱
آزمایشگاه پژوهشی طیور
۱۲
IVF آزمایشگاه
۱۳
آزمایشگاه قارچ شناسی
۱۴
سالن تشریح
۱
سالنها
سالن جراحی
۲
سالن داخلی دامهای بزرگ
۳
سالن مامایی
۴
سالن رادیولوژی
۵
سالن کالبدگشایی
۶
سالن پرورش حیوانات آزمایشگاهی
۷