کمیته کار آفرینی

تعداد بازدید:۳۲۹

شرح وظایف: توسعه دانش دانش کارآفرینی، فناوری و نوآوری با تاسیس هسته های علمی، انتشار مجله، برگزاری کنفرانس و گروه های بحث و نظریه پردازی

نماینده دانشکده در کمیته کارآفرینی دانشگاه: دکتر حمید اکبری 

اعضای کمیته کارآفرینی دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل است:

1- رئیس دانشکده: دکتر میرحسن موسوی 

2- معاون پژوهش و فناوری: دکتر منیره خردادمهر

3- نماینده دانشکده در کمیته کارآفرینی دانشگاه: دکتر حمید اکبری 

4- نماینده گروه علوم پایه در کمیته: دکتر غلامرضا حمیدیان

5- نماینده گروه پاتوبیولوژی در کمیته: دکتر پریسا شهبازی 

6- نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان در کمیته: دکتر صغری ولی زاده

7- نماینده گروه علوم درمانگاهی در کمیته: دکتر حسین جارالمسجد