دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
سمتنام شماره مستقیمشماره داخلی
رئیس دانشکدهدکتر امیرعلی شهبازفر36378743377
معاون پژوهشیدکتر عماد خلیل زاده36378734395
معاون آموزشیدکتر میرحسن موسوی36378744394
مسئول دفتررضا حساس36378743377
عضو هیات علمیدکتر سیامک کاظمیفاقد تلفن
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم درمانگاهیدکتر محمدصادق مددی387
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی383
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد383
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی399
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی384