دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
حفاظت فیزیکی دانشکده401
نگهبانی ورودی پردیس318
بوفه دانشکده36372528
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی36372886
کارشناس امور پژوهشیارشک امیری
عضو هیات علمیدکتر ابوالفضل حاجی بمانی
عضو هیات علمیدکتر احمد نعمت الهی395-
عضو هیات علمیدکتر امیرعلی شهبازفر388
کارشناس آزمایشگاه- کارپردازدکتر بلال حسن زاده385
عضو هیات علمیدکتر جواد اشرفی373
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.