دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی-36372886
بوفه دانشکده--36372528
حفاظت فیزیکی دانشکده-255-
خدمات اداریمحمدرضا تارویردی256-
رئیس خدمات اداری ومالیمیرداود اوجاقی حق285-
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میرحسن موسوی220-22136379828
عضو هیات علمیدکتر سیامک کاظمی247-
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی241-
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی242-
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد249-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.