شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۵۸

شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی با حضور ریاست دانشکده، معاونین آموزشی و پژوهشی و مدیران گروههای آموزشی تشکیل می گردد: 

دکتر میر حسن موسوی ریاست دانشکده

دکتر منیر خردادمهر معاون پژوهش و فناوری 

دکتر ابوالفضل حاجی بمانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 

دکتر منیره خردادمهر مدیر گروه پاتوبیولوژی 

دکتر ذوالفقار رجبی  مدیر گروه علوم درمانگاهی 

دکتر غلامرضا حمیدیان مدیر گروه علوم پایه

دکتر پرویز حسن زاده مدیر گروه بهداشت مواد غذائی و آبزیان