اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۷۷۹۵
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی شماره داخلی ایمیل
۱ فرزاد نیازپور دکترای عمومی MD پزشکی مربی   niyazpour@tabrizu.ac.ir
۲ امیرعلی شهبازفر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار   shahbazfar@tabrizu.ac.ir
۳ معصومه مرادی دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار   ma.moradi@tabrizu.ac.ir
۴ منیره خردادمهر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار   khordadmehr@tabrizu.ac.ir
۵ جواد اشرفی هلان دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استاد   j_ashrafi@tabrizu.ac.ir
۶ میرحسن موسوی دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی استاد   moosavy@tabrizu.ac.ir
۷ پرویز حسن زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی استادیار   hassanzadeh@tabrizu.ac.ir
۸ سیدحسین جارالمسجد دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار   jarolmasjed@tabrizu.ac.ir
۹ سیامک کاظمی درآبادی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار   s.kazemi@tabrizu.ac.ir
۱۰ سارا جوانمردی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار   s.javanmardi@tabrizu.ac.ir
۱۱ حمید اکبری دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استادیار   h.akbari@tabrizu.ac.ir
۱۲ فریدون رضازاده زاوشتی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار   f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir
۱۳ محمد طلوعی کلیبر دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار   mtooloei@tabrizu.ac.ir
۱۴ حسین حملی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار   hamali@tabrizu.ac.ir
۱۵ عادل صابری وند دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار   a.saberivand@tabrizu.ac.ir
۱۶ رضا اسدپور دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار   r_asadpour@tabrizu.ac.ir
۱۷ ابوالفضل حاجی بمانی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل استادیار   a.hajibemani@tabrizu.ac.ir
۱۸ رضی اله جعفری جوزانی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار   rjoozani@tabrizu.ac.ir
۱۹ عزت اله فتحی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی استاد   ez.fathi@tabrizu.ac.ir
۲۰ ذوالفقار رجبی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار   rajabi@tabrizu.ac.ir
۲۱ محمدصادق مددی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار   madadi@tabrizu.ac.ir
۲۲ حمید کریمی دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار   karaimi@tabrizu.ac.ir
۲۳ قاسم اکبری یوزبند دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار   g.akbari@tabrizu.ac.ir
۲۴ غلامرضا وفایی سیاح دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار   vafaei@tabrizu.ac.ir
۲۵ عماد خلیل زاده دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار   e.khalilzadeh@tabrizu.ac.ir
۲۶ کتایون نفوذی دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار   nofouzi@tabrizu.ac.ir
۲۷ سحر نوری قراجلر دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی داتشیار   s.nouri@tabrizu.ac.ir
۲۸ ا حمد نعمت اللهی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استاد   anemat@tabrizu.ac.ir
۲۹ پریسا شهبازی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی دانشیار   p-shahbazi@tabrizu.ac.ir
۳۰ عباس ایمانی باران دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی دانشیار   a.imani@tabrizu.ac.ir
۳۱ رقیه نوروزی دکترای PhD انگل شناسی پزشکی دانشیار   r.norouzi@tabrizu.ac.ir
۳۲ داوود کیانی فرد دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای دانشیار   kianifard@tabrizu.ac.ir
۳۳ غلامرضا حمیدیان دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای دانشیار   hamidian@tabrizu.ac.ir
۳۴ حسین طایفی نصرآبادی دکترای PhD بیوشیمی دانشیار   tayefi@tabrizu.ac.ir
۳۵ مهدی بساکی دکترای تخصصی DVSc بیوشیمی استادیار   m.basaki@tabrizu.ac.ir
۳۶ نجمه شیخ زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار   nsheikh@tabrizu.ac.ir
۳۷ شلاله موسوی دکترای PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان استادیار   shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir
۳۸ مرضیه حجازی دکترای PhD سم شناسی دامپزشکی استادیار   mhejazy@tabrizu.ac.ir
۳۹ فرزاد کتیرایی دکترای PhD قارچ شناسی دانشیار   f.katiraee@tabrizu.ac.ir
۴۰ یاسر جعفری خطایلو دکترای PhD ایمونولوژی دامپزشکی استادیار   y.jafari@tabrizu.ac.ir
۴۱ حسن صدری دکترای PhD تغذیه دام دانشیار   sadri@tabrizu.ac.ir
۴۲ ناصر حاجی پور دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی دانشیار   n.hajipour@tabrizu.ac.ir
۴۳ معصومه فیروز امندی دکترای PhD بیوتکنولوژی استادیار   m.firouzamandi@tabrizu.ac.ir
۴۴ یوسف پناهی دکترای PhD فارماکولوژی دامپزشکی استادیار   y.panahi@tabrizu.ac.ir
۴۵ محمدرضا قرآنی دکترای PhD ویروس شناسی استادیار   mo_gh66@yahoo.com
               

 برای دیدن صفحه مشخصات اعضای هیئت علمی روی نام شخص کلیک کنید.