اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۳۸۰۲
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی ایمیل
1 میرحسن موسوی دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی استاد moosavy@tabrizu.ac.ir
۲ جواد اشرفی هلان دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استاد j_ashrafi@tabrizu.ac.ir
۳ ا حمد نعمت اللهی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استاد anemat@tabrizu.ac.ir
۴ نجمه شیخ زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد nsheikh@tabrizu.ac.ir
۵ عزت اله فتحی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی استاد ez.fathi@tabrizu.ac.ir
۶ پرویز حسن زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشیار hassanzadeh@tabrizu.ac.ir
۷ محمد طلوعی کلیبر دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار mtooloei@tabrizu.ac.ir
۸ فریدون رضازاده زاوشتی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir
۹ سیدحسین جارالمسجد دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار jarolmasjed@tabrizu.ac.ir
۱۰ سارا جوانمردی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار s.javanmardi@tabrizu.ac.ir
۱۱ حسین طایفی نصرآبادی دکترای PhD بیوشیمی دانشیار tayefi@tabrizu.ac.ir
۱۲ امیرعلی شهبازفر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار shahbazfar@tabrizu.ac.ir
۱۳ کتایون نفوذی دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار nofouzi@tabrizu.ac.ir
۱۴ سیامک کاظمی درآبادی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار s.kazemi@tabrizu.ac.ir
۱۵ حسین حملی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار hamali@tabrizu.ac.ir
۱۶ عادل صابری وند دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار a.saberivand@tabrizu.ac.ir
۱۷ رضا اسدپور دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار r_asadpour@tabrizu.ac.ir
۱۸ ابوالفضل حاجی بمانی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار a.hajibemani@tabrizu.ac.ir
۱۹ رضی اله جعفری جوزانی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار rjoozani@tabrizu.ac.ir
۲۰ حسن صدری دکترای PhD تغذیه دام دانشیار sadri@tabrizu.ac.ir
۲۱ ذوالفقار رجبی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار rajabi@tabrizu.ac.ir
۲۲ محمدصادق مددی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار madadi@tabrizu.ac.ir
۲۳ حمید کریمی دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار karaimi@tabrizu.ac.ir
۲۴ قاسم اکبری یوزبند دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار g.akbari@tabrizu.ac.ir
۲۵ فرزاد کتیرایی دکترای PhD قارچ شناسی دانشیار f.katiraee@tabrizu.ac.ir
۲۶ یاسر جعفری خطایلو دکترای PhD ایمونولوژی دامپزشکی دانشیار y.jafari@tabrizu.ac.ir
۲۷ معصومه فیروز امندی دکترای PhD بیوتکنولوژی دانشیار m.firouzamandi@tabrizu.ac.ir
۲۸ پریسا شهبازی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی دانشیار p-shahbazi@tabrizu.ac.ir
۲۹ عباس ایمانی باران دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی دانشیار a.imani@tabrizu.ac.ir
۳۰ رقیه نوروزی دکترای PhD انگل شناسی پزشکی دانشیار r.norouzi@tabrizu.ac.ir
۳۱ داوود کیانی فرد دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای دانشیار kianifard@tabrizu.ac.ir
۳۲ غلامرضا حمیدیان دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای دانشیار hamidian@tabrizu.ac.ir
۳۳ منیره خردادمهر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار khordadmehr@tabrizu.ac.ir
۳۴ مرضیه حجازی دکترای PhD سم شناسی دامپزشکی دانشیار mhejazy@tabrizu.ac.ir
۳۵ ناصر حاجی پور دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی دانشیار n.hajipour@tabrizu.ac.ir
۳۶ غلامرضا وفایی سیاح دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار vafaei@tabrizu.ac.ir
۳۷ حمید اکبری دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استادیار h.akbari@tabrizu.ac.ir
۳۸ شلاله موسوی دکترای PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان استادیار shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir
۳۹ مهدی بساکی دکترای تخصصی DVSc بیوشیمی استادیار m.basaki@tabrizu.ac.ir
۴۰ معصومه مرادی دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار ma.moradi@tabrizu.ac.ir
۴۱ یوسف پناهی دکترای PhD فارماکولوژی دامپزشکی استادیار y.panahi@tabrizu.ac.ir
۴۲ محمدرضا قرآنی دکترای PhD ویروس شناسی استادیار mo_gh66@yahoo.com
۴۳ صغری  ولی زاده دکترای PhD بهداشت مواد غذایی استادیار  
۴۴ فرزاد نیازپور دکترای عمومی MD پزشکی مربی niyazpour@tabrizu.ac.ir

 برای دیدن صفحه مشخصات اعضای هیئت علمی روی نام شخص کلیک کنید.