فرمهای امور آموزشی

تعداد بازدید:۳۴۱۱

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد

مفقودی کارت دانشجویی

حذف تک درس

حذف اضطراری

بررسی مشکلات آموزشی

تغییر رشته در داخل دانشگاه

تقاضای انتقال توام با تغییر رشته

درخواست معادل سازی دروس

درخواست مرخصی

اشتغال به تحصیل روزانه

اشتغال به تحصیل شبانه

تغییر دوره از روزانه به شبانه

معرفی به استاد

اعلام آمادگی برای امتحان پروژه (کارشناسی)

ارزیابی دفاع از پروژه (کارشناسی)

اعلام نمره تک درس

انتخاب واحد دستی

درخواست دوره کارآموزی

ارزیابی دوره کارآموزی

اعمال ماده ۱۸

درخواست ریز نمرات در حین تحصیل

درخواست میهمان تابستان

خروج از کشور

درخواست میهمانی

فرمهای معرفی به طرح

درخواست کمد

ثبت نام آزمون جامع پیش درمانگاهی ورودی های قبل از 96

فرم ثبت نام آزمون جامع پیش درمانگاهی

فرم ثبت نام آزمون جامع علوم پایه

کار در آزمایشگاه

حذف دروس مازاد

انتخاب واحد طبق مصوبه کمیسیون

تعهد برای ورودی‌های ماقبل ۹۳ جهت استفاده از آئین نامه ۹۳

تقاضای انتقال دائم

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد و دکتری

فرم تسویه حساب کارشناسی

فرم تسویه حساب داخلی دانشکده