کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۶۱۸۰

 

ردیف   نام   سمت   شماره تماس   ------
۱ خانم طاهری مسئول دفتر ریاست

مستقیم :۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸

داخلی : ۲۲۱ - ۲۲۰ 

۲ اکبر شه فر مسئول امور اداری ۲۳۴
۳ احد میرزاخانلو کارپرداز ۲۳۴
۴ صمد ابراهیمیان مسئول انفورماتیک ۲۱۹
۵ یونس اکبران مدیر امورآموزشی ۲۶۷
۶ جواد پارسا  کارشناس خدمات آموزشی ۲۶۶
۷ خانم وکیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۲۶۴
۸ ارشک امیری کارشناس امور پژوهشی ۲۴۷
۹ محمد رضایی کتابدار ۲۲۸
۱۰ غلامرضا روزرام مسئول بایگانی
۱۱ بلال حسن زاده کارشناس آزمایشگاه
۱۲ کاظم مفتونی کارشناس آزمایشگاه ۲۱۷
۱۳ محمد بیک محمدی کارشناس آزمایشگاه ۲۴۰
۱۴ علی حقی کارشناس آزمایشگاه ۲۱۸
۱۵ محمد رضا اسدی کارشناس آزمایشگاه ۲۵۲
۱۶ رضا عظیم آذری کارشناس آزمایشگاه
۱۷ مهدی عباسی کارشناس آزمایشگاه ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰
۱۸ ولی مطلبی کارشناس آزمایشگاه ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰
۱۹ اباذر صادقی مسئول سایت خلعت پوشان ۰۴۱۳۶۳۷۲۸۸۶
۲۰ محمدصادق عبداللهی پشتیبانی -
۲۱ جلیل احمدی آذر پشتیبانی -
۲۲ مسلم میرزایی پشتیبانی -
۲۳ مهدی رضاخانی پشتیبانی -
۲۴ حسن خانزاده پشتیبانی -