کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۴۷

 

ردیف نام سمت ب ردیف نام سمت
۱ بلال حسن زاده کارشناس آزمایشگاه، کارپرداز   ۱۴

ولی مطلبی

کارشناس آزمایشگاه
۲ خانم شهرزاد وکیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی   ۱۵ مهدی عباسی کارشناس آزمایشگاه
۳ آقای اوجاقی کارشناس خدمات آموزشی   ۱۶ رضا عظیم آذری کارشناس آزمایشگاه
۴ یونس اکبران مدیر امورآموزشی   ۱۷ محمد بیگ محمدی کارشناس آزمایشگاه
۵ آقای میرزاخانلو  مسئول دفتر ریاست   ۱۸ علی حقی کارشناس آزمایشگاه
۶ ضرغام نوروزی مسئول امور اداری   ۱۹ محمدرضا اسدی کارشناس آزمایشگاه
۷ ارشک امیری کارشناس امور پژوهشی   ۲۰ کاظم مفتونی کارشناس آزمایشگاه
۸ محمد رضایی کتابدار   ۲۱ جلیل احمدی آذر پشتیبانی
۹ غلامرضا روزرام مسئول بایگانی   ۲۲ مسلم میرزایی پشتیبانی
۱۰ صمد ابراهیمیان مسئول انفورماتیک   ۲۳ مهدی رضاخانی پشتیبانی
۱۱ محمدصادق عبداللهی پشتیبانی   ۲۴ حسن خانزاده پشتیبانی
۱۲ اباذر صادقی مسئول سایت خلعت پوشان   ۲۵