برنامه درسی نیمسال

تعداد بازدید:۴۰۱۰۰

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای  ۴۰۰,۹۸,۹۷,۹۶ ، ۱۴۰۲)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای  ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای 99 الی ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۹ الی ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲)

کارشناسی ارشد باکتری شناسی (ورودیهای ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۹ الی ۱۴۰۱ ،۱۴۰۲)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۹ الی ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای  ۱۴۰۰ )

کارشناسی بهداشت مواد غذایی (ورودیهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱  ، ۱۴۰۲)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱  ، ۱۴۰۲)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۱۴۰۱)