برنامه درسی نیمسال

تعداد بازدید:۲۲۲۹۰

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶,۹۷,۹۸,۱۴۰۰ )

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۱۴۰۰,۹۹,۹۸ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۱۴۰۰,۹۹,۹۸ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی ارشد باکتری شناسی (ورودیهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۱۴۰۰,۹۹,۹۸ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۱۴۰۰,۹۹,۹۸ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۹ ، ۱۴۰۰ )

کارشناسی بهداشت مواد غذایی (ورودیهای ۹۹ ، ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۹ ، ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱)