برنامه درسی نیمسال

تعداد بازدید:۷۴۳۲

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶,۹۷,۹۸، ۱۴۰۰ )

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۷,۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۷,۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۹، ۱۴۰۰)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۷,۹۸، ۹۹ ، ۱۴۰۰)

کارشناسی ارشد باکتری شناسی (ورودی ۹۹ ، ۱۴۰۰)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای  ۹۷، ۹۸، ۹۹ ، ۱۴۰۰)

کارشناسی بهداشت مواد غذایی (ورودی ۹۹ ، ۱۴۰۰)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودی ۹۹ ، ۱۴۰۰)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۹ ، ۱۴۰۰)

درس اختیاری ارایه شده توسط دانشکده علوم تربیتی
نام درس نوع درس کد درس کد گروه برنامه کلاسی جسیت
مهارت های زندگی اختیاری ۷۷۱۰۱۰ ۱ یکشنبه ۱۲-۱۰ زن
مهارت های زندگی اختیاری ۷۷۱۰۱۰ ۲ سه شنبه ۱۶-۱۴ مرد