معاون پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۶۹۱۹

دکتر عزت اله فتحی

استاد کلینیکال پاتولوژی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی


شماره تماس :04136378742-04136378745

داخلی : 240