دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

 

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دکترای عمومی دامپزشکی (۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵)

کارشناسی ارشد (بیوشیمی، بهداشت موادغذایی، بافت شناسی، انگل شناسی)

کارشناسی (بازرسی گوشت ۹۳، ۹۴، ۹۵؛ علوم آزمایشگاهی ۹۴، ۹۵)

دروس معارف اسلامی (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه)