دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودی ۹۶)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶)

گروه بندی پایان نامه ۳ دانشجویان دکتری ۹۱

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵ مهر، ۹۵ بهمن، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)