دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

کانال اطلاع رسانی دانشکده دامپزشکی

 

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودی ۹۶)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵ مهر، ۹۵ بهمن، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)