دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه درسی نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (جدید)

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۷، ۹۸)