دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷-۹۶

دکترای فناوریهای تولیدمثل (ورودی ۹۶)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)