دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه امتحانی نیمسال نخست سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (دکتری عمومی و کارشناسی)

برنامه امتحانی نیمسال نخست ۹۸-۹۷ (تحصیلات تکمیلی)

 

برنامه درسی نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۶، ۹۷)