دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸(جدید)

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۶ و ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۶ و ۹۷، ۹۸)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۶ و ۹۷، ۹۸)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۷، ۹۸)