دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵ و ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵ و ۹۶، ۹۷)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵ و ۹۶، ۹۷)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۵، ۹۶، ۹۷)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۶، ۹۷)

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

دکتری عمومی و کارشناسی