دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

سیستم سما از تاریخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۷‬ لغایت ۱۵/‏۳/‏۹۷‬ جهت ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی فعال میباشد. امکان فعال کردن سیستم ارزشیابی بعد از تاریخ فوق به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

 

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودی ۹۶)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶)

گروه بندی پایان نامه ۳ دانشجویان دکتری ۹۱

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۵ مهر، ۹۵ بهمن، ۹۶)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۵، ۹۶)