دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

جهت اطلاع از زمان دفاع و عناوین پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به بخش دفاع از پایان نامه در سایت مراجعه فرمایید.