دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر معصومه فیروز امندی--
کارشناس بیمارستان تخصصیمهدی عباسی-36378741
کارشناس بیمارستان تخصصیولی مطلبی-36378741
بوفه دانشکده--36372528
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی-36372886
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسیکاظم مفتونی217-
کارشناس آزمایشگاه انگل شناسیعلی حقی218-
مسئول انفورماتیکصمد ابراهیمیان219-
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میرحسن موسوی220-22136379828
مسئول دفتر ریاستآقای اسکندری220-22136379828
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.