دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم درمانگاهیدکتر سیامک کاظمی387
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی387
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی383
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد383
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی399
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی384
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده403
عضو هیات علمیدکتر رضا اسدپور384
عضو هیات علمیدکتر عادل صابری وند382
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.