دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر سیامک کاظمی247-
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی241-
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی242-
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد249-
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی245-
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی238-
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری243-
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده299-
عضو هیات علمیدکتر رضا اسدپور246-
عضو هیات علمیدکتر عادل صابری وند234-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.