بخش داخلی دامهای بزرگ

تعداد بازدید:۴۰۴۴

 

 

بخش داخلی دامهای بزرگ یکی از واحدهای کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز است. واحدهای درسی ارائه شده توسط بخش داخلی شامل اصول معاینه دام، بیماریهای درونی دامهای بزرگ، مسمومیت دام، بیماریهای متابولیک، عملیات درمانگاهی و کارورزی بخش داخلی دامهای بزرگ هستند. بخش داخلی دامهای بزرگ در دو مقطع کارشناسی و دکتری عمومی نسبت به آموزش دانشجویان اقدام مینماید. همچنین این بخش ارتباط نزدیکی با دامداران منطقه در دو بخش تک سمیها و نشخوارکنندگان داشته و به ارائه خدمات دامپزشکی اقدام مینماید.

 

واحدهای ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی:

 • بیماریهای داخلی دامهای بزرگ (۴ واحد)
 • بیماریهای متابولیک (۲ واحد)
 • مسمومیت دام (۱ واحد)
 • اصول معاینه دام (۲ واحد)
 • عملیات درمانگاهی داخلی (۲ واحد)
 • کارورزی داخلی دامهای بزرگ ۱ (۲ واحد)
 • کارورزی داخلی دامهای بزرگ ۲ (۲ واحد)
 • بهداشت و پرورش دام (۴ واحد)

 

اعضای بخش:

 1. دکتر حمید اکبری
 2. دکتر فریدون رضازاده
 3. دکتر محمد طلوعی کلیبر