بخش جراحی و هوشبری

تعداد بازدید:۵۸۶۶

 

بخش جراحی درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی شامل دو قسمت جراحی دامهای کوچک و جراحی دامهای بزرگ است. هر دو بخش محل برگزاری کلاسهای دروس گوناگون دوره دکترای عمومی دامپزشکی هستند. این دروس شامل اصول جراحی و اصول هوشبری، جراحی دامهای کوچک، جراحی دامهای بزرگ، لنگش در دامهای بزرگ و نیز دوره های انترنی جراحی دامهای کوچک و بزرگ میباشد. علاوه بر آموزش، بخش جراحی خدمات مختلفی را به صاحبان دامها ارائه مینماید. این خدمات شامل جراحیهای تشخیصی و درمانی بافتهای نرم از جمله برش سزارین، عقیم سازی دامهای نر و ماده، درمان جراحات تروماتیک و زخمهای عفونی و نیز جراحی ارتوپدی و تثبیت شکستگیها هستند. همچنین تشخیص و درمان انواع لنگش در دامهای مزرعه، تشخیص و درمان مشکلات دستگاه گوارش، درمان مشکلات چشم، شاخبری و دیگر جراحیهای تشخیصی، درمانی، و مدیریتی از دیگر موارد قابل انجام در بخش میباشند. 

 

واحدهای درسی ارایه شده برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی:

 • اصول جراحی دامپزشکی (۲ واحد)
 • اصول هوشبری دامپزشکی (۱ واحد)
 • جراحی عمومی دامهای کوچک (۲ واحد)
 • جراحی عمومی دامهای بزرگ (۳ واحد)
 • لنگش در دامهای بزرگ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای کوچک ۱ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای کوچک ۲ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای کوچک ۳ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای کوچک ۴ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای بزرگ ۱ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای بزرگ ۲ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای بزرگ ۳ (۱ واحد)
 • کارورزی جراحی دامهای بزرگ ۴ (۱ واحد)

 

اعضای بخش:

 1. دکتر سیامک کاظمی درآبادی 
 2. دکتر سیدحسین جارالمسجد 
 3. دکتر سارا جوانمردی