بخش داخلی دامهای کوچک

تعداد بازدید:۳۷۸۳

 

 

بخش داخلی دامهای کوچک یکی از بخشهای گروه علوم درمانگاهی میباشد. رسالت این بخش تربیت دانشجویان و افزایش دانش تئوری و عملی آنها در طب دامهای کوچک بوده و همچنین این بخش نسبت به ارائه خدمات دامپزشکی به دامهای کوچک اقدام مینماید.

 

واحدهای ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی:

  • بیماریهای داخلی دامهای کوچک (۲ واحد)
  • اصول معاینه دام (۲ واحد)
  • عملیات درمانگاهی داخلی دامهای کوچک (۲ واحد)
  • کارورزی داخلی دامهای کوچک ۱ (۱ واحد)
  • کارورزی داخلی دامهای کوچک ۲ (۱ واحد)

 

‌‌‌