بخش انگل شناسی

تعداد بازدید:۶۴۴۵

 

انگل شناسی علم مطالعه ریخت شناسی، سیر تکاملی، اهمیت و بیماریزایی انگلها اعم از تک یاخته ها، بندپایان و کرمها و نیز درمان و کنترل بیماریهای ناشی از آنهاست. بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی در امور آموزشی و پژوهشی مرتبط مشارکت داشته و عمده فعالیت پژوهشی این بخش در زمینه های تشخیص انگلهای مهم دامی و انگلهای مشترک بین دام و انسان با روشهای مدرن تشخیصی میباشد.


دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

 • انگل شناسی ۱ (تک یاخته ها و بندپایان)
 • انگل شناسی ۲ (کرمهای پهن و گرد)
 • اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی


دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

 • انگل شناسی ۱ (نماتودها)
 • انگل شناسی ۲ (سستودها و ترماتدها)
 • انگل شناسی ۳ (تک یاخته ها)
 • انگل شناسی ۴ (بندپایان)
 • کنترل و پیشگیری بیماریهای انگلی

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی:

 • تاکسونومی تک یاخته ها و بندپایان
 • تاکسونومی کرمها
 • بیولوژی و فیزیولوژی انگلها
 • ساختارشناسی انگل ها
 • روشهای نمونه گیری صحرایی و تشخیص آلودگیهای انگلی 
 •  بیولوژی مولکولی
 • شناسایی حلزونهای میزبان واسط ترماتدها
 • بیماریهای مشترک انگلی
 • انگل شناسی درمانگاهی

 

اعضای بخش

 1. دکتر پریسا شهبازی
 2. دکتر عباس ایمانی باران
 3. دکتر احمد نعمت اللهی 
 4. دکتر رقیه نوروزی