بخش میکروبیولوژی و ایمنولوژی

تعداد بازدید:۶۴۰۹

 

میکروبیولوژی علم مطالعه ارگانیسمهای میکروسکوپی است که خود شامل شاخه های باکتری شناسی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی میباشد.

مطالعات قابل انجام در این علم عبارتند از:

 • بررسی پاتوژنز، اپیدمیولوژی و ایمونولوژی میکروبهای بیماری زا
 • مطالعه نقش میکروبها در دامپزشکی
 • مطالعه آنتی بیوتیکها، آنزیمها، ویتامینها، واکسنها و سایر محصولات دارویی حاصله از میکروبها
 • استفاده از میکروبها در صنایعی مانند تخمیر و تصفیه فاضلاب
 • دستکاری میکروبها در سطح ژنتیکی و مولکولی و تولید محصولات مفید
 • مطالعه میکروارگانیسمهای موثر در فساد غذا و استفاده از میکروارگانیسمها برای تولید غذا
 • بررسی نقش میکروبها در محیط های طبیعی مانند آب، خاک و هوا
 • انجام مطالعات نانو میکروبیولوژی و اگزومیکروبیولوژی


دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی:

 • باکتری شناسی عمومی
 • باکتری شناسی اختصاصی
 • ویروس شناسی
 • ایمنی شناسی
 • اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای دامپزشکی:

 • باکتری شناسی عمومی
 • باکتری شناسی اختصاصی
 • ویروس شناسی
 • ایمنی شناسی


خدمات بخش:

 • آزمایشهای تشخیصی نمونه های بیمار با روشهای کشت و آزمونهای بیوشیمیایی.
 • آزمایشهای الایزا
 • کشت سلولی
 • Western Blotting و SDS-PAGE
 • کلونینگ ژن
 • طراحی پرایمر و آزمایشهای مولکولی ( PCR )
 • انجام سایر آزمایشات سرولوژیک


اعضای بخش:

 1. دکتر کتایون نفوذی 
 2. دکتر سحر نوری
 3. دکتر یاسر جعفری
 4. دکتر محمدرضا قرآنی