بخش قارچ شناسی

تعداد بازدید:۴۲۵۲

 

بخش قارچ شناسی زیرمجموعه ای از گروه پاتوبیولوژی است. بخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی از سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است. این بخش در دانشکده دامپزشکی به مطالعه قارچها و عوامل بیماریزای آنها در حیوانات و انسان میپردازد و بر بیماریهایی که در ایران و منطقه از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردارند تاکید دارد. جنبه های مختلف مربوط به قارچها تحت پوشش قرار میگیرد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: بیماریهای اختصاصی، شناخت انواع گونه های بیماریزا و فرصت طلب، عوامل زئونوز، تشخیص مولکولی، مکانیسمهای پاتوژنز، اپیدمیولوژی مولکولی، ایمنی در برابر بیماریهای قارچی، درمان و پیشگیری و مکانیسمهای مقاومت دارویی. آزمایشگاه قارچ شناسی خدمات اختصاصی را در دانشگاه تبریز و منطقه آذربایجان فراهم کرده است، بطوری که مرکزی برای ارجاع انواع نمونه های بالینی دامپزشکی و پزشکی، و نمونه های مواد غذایی ازنظر شناسایی عوامل قارچی است.

 

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه قارچ شناسی:

  • تشخیص قارچهای بیماریزا (مخمری و رشته ای)
  • آزمایش حساسیت به دارو های قارچی
  • آزمایش الایزا برای آنتی ژن GM در آسپرژیلوس
  • تشخیص آنتی ژن کریپتوکوکوس
  • کشت و تشخیص عوامل قارچی درماتئوفیتی و غیر درماتوفیتی در نمونه های جلدی و پوستی
  • بررسی قارچهای مخمری و کپکی در نمونه های مواد غذایی و اماکن مسکونی و درمانی

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان:

  • قارچ شناسی و بیماریهای قارچی، دکترای عمومی دامپزشکی (۲ واحد)
  • قارچ شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی (۱ واحد)
  • قارچ شناسی، کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر فرزاد کتیرائی