بخش بهداشت مواد غذایی

تعداد بازدید:۵۱۴۹


دانش غذا به عنوان یک شاخه علمی گسترده، از مباحثی همچون باکتری شناسی، شیمی، بیولوژی و مهندسی تشکیل شده است. شیمی مواد غذایی، یکی از بخشهای اصلی صنایع غذایی، از ترکیب و خواص شیمیایی غذا و نیز تغییرات شیمیایی به وجود آمده در آن به هنگام تولید، جابجایی و ذخیره سازی بحث میکند. آشنایی دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی با ترکیبات عمده شیمیایی مواد غذایی (شامل پروتئین، چربی، قندها، آنزیمها، ویتامینها و رطوبت)، نقش این ترکیبات در صنایع غذایی و اصول تکنیکها و روشهای شیمیایی مورد نیاز در زمینه ارزیابی کمی و کیفی این ترکیبات در نمونه های غذایی از مهمترین برنامه های آموزشی این بخش به شمار میرود. دانشجویان دامپزشکی بعد از گذرانیدن واحدهای درسی این بخش از توان کافی جهت تعیین و اندازه گیری ترکیبات مهم مواد غذایی با استفاده از روشها و مواد شیمیایی برخوردار خواهند بود. برنامه های آموزشی و تحقیقاتی این بخش در آزمایشگاه شیمی مواد غذایی صورت میگیرد. دروس ارائه شده در این بخش شامل شیمی مواد غذایی و بهداشت صنایع شیر برای دانشجویان دکترای عمومی است.

 

اعضای بخش

  1. دکتر میرحسن موسوی
  2. دکتر پرویز حسن زاده