اخبار

نشست رئیس دانشگاه آتاتورک کشور ترکیه و هیات همراه با رئیس ومدیران گروه های آموزشی

نشست رئیس دانشگاه آتاتورک کشور ترکیه و هیات همراه با رئیس ومدیران گروه های آموزشی

امضای توافق نامه برگزاری دوره های آموزشی مشترک دامپزشکی بین روسای دو دانشگاه تبریز و دانشگاه آتاتورک کشور ترکیه و بازدید از بخش های مختلف ساختمان دانشکده دامپزشکی و نشست با روسا و مدیران گروه های آموزشی این دانشکده برای بررسی ظرفیت های دو دانشگاه از برنامه های رئیس دانشگاه آتاتورک کشور ترکیه و هیات همراه وی بود.

ادامه مطلب