لیست دروس درمانگاهی

۲۸ آبان ۱۳۹۲ | ۱۵:۴۴ کد : ۳۷۰۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۲۲
لیست دروسی که حداقل نمره قبولی در آنها ۱۲ است

لیست دروس علوم درمانگاهی که مبنای نمره قبولی در آنها ۱۲ می باشد

تعداد واحد

نام درس

۴

کلینیکال پاتولوژی

۱

مسمومیت دام

۲

رادیولوژی دامپزشکی

۴

مامایی دامپزشکی

۲

اصول جراحی و هوشبری

۲

اصول معاینه دام

۱

اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی

۲

اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

۲

اصول همه گیرشناسی

۴

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

۲

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

۲

بیماریهای طیور

۲

بیماریهای متابولیک دام

۳

بیماریهای تولید مثل دام

۱

بیماریهای اندامهای حرکتی

۱

بیماریهای مشترک انسان و دام

۲

بیماریهای ماهی

۳

جراحی عمومی دامهای بزرگ

۲

جراحی عمومی دامهای کوچک

۲

عملیات درمانگاهی مامایی

۲

عملیات درمانگاهی جراحی

۲

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای بزرگ

۲

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای کوچک

۲

عملیات درمانگاهی طیور

۲

کارورزی داخلی دامهای بزرگ۱

۱

کارورزی داخلی دامهای کوچک۱

۲

کارورزی جراحی دامهای بزرگ۱

۱

کارورزی جراحی دامهای کوچک۱

۲

کارورزی مامایی۱

۱

کارورزی بیماریهای طیور۱

۱

کارورزی کالبد گشایی

۲

کارورزی داخلی دامهای بزرگ۲

۱

کارورزی داخلی دامهای کوچک۲

۲

کارورزی جراحی دامهای بزرگ۲

۱

کارورزی جراحی دامهای کوچک۲

۲

کارورزی مامایی۲

۱

کارورزی بیماریهای طیور۲

۱

کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص