گروه پاتوبیولوژی

۰۱ خرداد ۱۳۹۰ | ۲۰:۱۷ ۱۰
آزمایشگاه پاتولوژی۳
آزمایشگاه پاتولوژی۲
آزمایشگاه پاتولوژی
آزمایشگاه قارچ شناسی
آزمایشگاه انگل  و قارچ شناسی
آزمایشگاه انگل شناسی
آزمایشگاه انگل  شناسی
آزمایشگاه کشت سلول
آزمایشگاه باکتریولوژی
آزمایشگاه کشت سلول(۲)