دانشکده

۰۶ مهر ۱۳۹۲ | ۱۹:۰۰ ۱۲
ریاست۲
ریاست۱
آزمایشگاههای پاتوبیولوژی
علوم پایه
سلف سرویس
کلاس۱(۲)
کلاس۱
ورودی
کلاس۲(۲)
کلاس ۲
سالن طبقه اول- آزمایشگاهها
سالن طبقه اول