مقاطع تحصیلی

تعداد بازدید:۵۰۳۲

هم اکنون این دانشکده همه ساله از طریق آزمون سراسری در مقاطع زیر دانشجو می‌پذیرد:

  • دکتری فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی ( PhD
  • دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM
  • کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی،
  • کارشناسی‌ارشد باکتری شناسی
  • کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
  • کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت،
  • کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی