بخش آناتومی و جنین شناسی

تعداد بازدید:۷۰۳۵

 

بخش آناتومی و جنین شناسی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی در امور آموزشی و پژوهشی مربوط به گروه و دانشکده مشارکت داشته و عمده فعالیت آموزشی و پژوهشی این بخش در زمینه های کالبد پایه، آناتومی مقایسه ای، اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی، و جنین شناسی میباشد.

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی:

  • کالبد شناسی پایه (۲ واحد)
  • آناتومی مقایسه ای ۱ (۵ واحد)
  • آناتومی مقایسه ای ۲ (۵ واحد)
  • جنین شناسی (۱ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

  • اصول تکنیک های تهیه نمونه تشریحی (۱ واحد)
  • کاآموزی آناتومی (۲ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی بازرسی گوشت:

  • آناتومی مقایسه ای ۱ (۲ واحد)
  • آناتومی مقایسه ای ۲ (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر قاسم اکبری یوزبند