دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری
عضو هیات علمیدکتر ابوالفضل حاجی بمانی
عضو هیات علمیدکتر شلاله موسوی
عضو هیات علمیدکتر قاسم اکبری
عضو هیات علمیدکتر رقیه نوروزی
کارشناس امور پژوهشیارشک امیری
کارشناس بیمارستان تخصصیمهدی عباسی36378740
کارشناس بیمارستان تخصصیولی مطلبی36378740
بوفه دانشکده36372528
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی36372886
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.