دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
کارشناس آزمایشگاهعلی حقی374
کارشناس بیمارستان تخصصیمهدی عباسی36378740
کارشناس بیمارستان تخصصیولی مطلبی36378740
حفاظت فیزیکی دانشکده401
نگهبانی ورودی پردیس318
بوفه دانشکده36372528
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی36372886
نمایش ۶۱ تا ۶۷ مورد از کل ۶۷ مورد.