گروه علوم درمانگاهی

۰۱ خرداد ۱۳۹۰ | ۲۰:۱۶ ۷
سالن معاینه دام بزرگ
سالن جراحی
سالن مامایی
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی-۲
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
کلاس۲
کلاس