فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریز