سایت کامپیوتری

تعداد بازدید:۶۳۶۶

 

مرکز رایانه با ۱۳ دستگاه رایانه در حال حاضر به دانشجویان سرویس دهی مینماید. این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر دایر بوده و به شبکه داخلی و خط اینترنت پرسرعت دانشگاه متصل است. دانشجویان با خط پرسرعت دانشگاه به بانکهای اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه مانند ScienceDirect, Springerlink,CabI, Scopus, SID, Irandoc, IEEE, Sage, Proquest, ISI Web of knowledge و.... برای جستجو و دریافت مقالات علمی دسترسی دارند. همچنین جلسات واحد درسی کامپیوتر و اصول جیره نویسی و آمار هم در این محل برگزار میگردد.