دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
کارشناس آزمایشگاه مرکزیآقای بهزاد قربانزاده305-
عضو هیات علمیدکتر محمدرضا قرآنی232-
نمایش ۷۱ تا ۷۲ مورد از کل ۷۲ مورد.