دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم پایهدکتر مهدی بساکی396
عضو هیات علمیدکتر داوود کیانی فرد397
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا حمیدیان404
عضو هیات علمیدکتر فرزاد نیازپور397
عضو هیات علمیدکتر یوسف پناهی404
عضو هیات علمیدکتر امیرعلی شهبازفر388
عضو هیات علمیدکتر معصومه مرادی399
عضو هیات علمیدکتر جواد اشرفی373
عضو هیات علمی، مدیر گروه پاتوبیولوژیدکتر منیره خردادمهر406-
عضو هیات علمیدکتر کتایون نفوذی406
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷ مورد.