دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری243-
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده299-
عضو هیات علمیدکتر رضا اسدپور246-
عضو هیات علمیدکتر عادل صابری وند234-
عضو هیات علمیدکتر ابوالفضل حاجی بمانی239-
عضو هیات علمیدکتر حسین حملی237-
عضو هیات علمیدکتر رضی اله جعفری جوزانی237-
عضو هیات علمیدکتر عزت اله فتحی240-
عضو هیات علمیدکتر حسن صدری244-
عضو هیات علمیدکتر میر حسن موسوی235-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.