دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده403
عضو هیات علمیدکتر رضا اسدپور384
عضو هیات علمیدکتر عادل صابری وند382
عضو هیات علمیدکتر ابوالفضل حاجی بمانی
عضو هیات علمیدکتر حسین حملی369
عضو هیات علمیدکتر رضی اله جعفری جوزانی369
عضو هیات علمیدکتر عزت اله فتحی386
عضو هیات علمیدکتر حسن صدری386
عضو هیات علمیدکتر میر حسن موسوی368
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.