آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیامور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری امور پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیامور پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
دعوتنامه داورانامور پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی
فرم تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانکارشناسی
دستورالعمل مراحل اداری امور آموزشی وپژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیمقررات آموزشی
آئین نامه مهمانی و انتقالمقررات آموزشی
مدرک معادلمقررات آموزشی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی