برنامه درسی نیمسال دوم

تعداد بازدید:۳۲۸۲

برنامه درسی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی ارشد باکتری شناسی (ورودی ۹۹)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای  ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی بهداشت مواد غذایی (ورودی ۹۹)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودی ۹۹)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۸، ۹۹)