دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا حمیدیان404
عضو هیات علمیدکتر یوسف پناهی404
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا وفایی سیاح405
عضو هیات علمیدکتر عماد خلیل زاده405
عضو هیات علمی، مدیر گروه پاتوبیولوژیدکتر منیره خردادمهر406-
عضو هیات علمیدکتر کتایون نفوذی406
عضو هیات علمی، میر گروه بهداشت مواد غذاییدکتر ناصر حاجی پور407-
نمایش ۶۱ تا ۶۷ مورد از کل ۶۷ مورد.