دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر داوود کیانی فرد397
عضو هیات علمیدکتر فرزاد نیازپور397
مسئول انفورماتیکصمد ابراهیمیان398
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی399
عضو هیات علمیدکتر معصومه مرادی399
حفاظت فیزیکی دانشکده401
عضو هیات علمیدکتر عباس ایمانی باران402
عضو هیات علمیدکتر یاسر جعفری خطایلو402
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده403
عضو هیات علمیدکتر مرضیه حجازی403
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷ مورد.