دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر سحر نوری390
عضو هیات علمیدکتر پریسا شهبازی390
عضو هیات علمیدکتر نجمه شیخ زاده393
عضو هیات علمیدکتر معصومه فیروز امندی393
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر پرویز حسن زاده39436378744
معاون پژوهش و فناوریدکتر عزت اله فتحی39536378734
عضو هیات علمیدکتر احمد نعمت الهی395-
عضو هیات علمیدکتر حمید کریمی396
عضو هیات علمیدکتر حسین طایفی396
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم پایهدکتر مهدی بساکی396
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷ مورد.