دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
نگهبانی ورودی پردیس318
عضو هیات علمیدکتر میر حسن موسوی368
عضو هیات علمیدکتر پرویز حسن زاده368-
عضو هیات علمیدکتر حسین حملی369
عضو هیات علمیدکتر رضی اله جعفری جوزانی369
مدیر امور آموزشییونس اکبران371
کارشناس آزمایشگاهکاظم مفتونی372
کارشناس آزمایشگاهمحمد بیگ محمدی372
عضو هیات علمیدکتر جواد اشرفی373
کارشناس آزمایشگاهعلی حقی374
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.