دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر سحر نوری390
عضو هیات علمیدکتر فرزاد کتیرایی388
عضو هیات علمیدکتر عباس ایمانی باران402
عضو هیات علمیدکتر احمد نعمت الهی395-
عضو هیات علمیدکتر پریسا شهبازی390
عضو هیات علمیدکتر رقیه نوروزی
عضو هیات علمیدکتر یاسر جعفری خطایلو402
عضو هیات علمیدکتر معصومه فیروز امندی393
مسئول امور اداریضرغام نوروزی377
کتابدارمحمد رضایی389
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷ مورد.