نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
صدریحسندانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
طایفی نصرآبادیحسیندانشکده دامپزشکی / علوم پایهدانشیار
ظهرابیمحمددانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
عامریفیروزهدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
عسگریاصغرپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکاستاد
فتحیعزت اللهدانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
فرخیفرهمندانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستاد
فیروز امندیمعصومهدانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
قرآنیمحمدرضادانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
کاظمی درآبادیسیامکدانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیاستادیار
کتیراییفرزاددانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
کرمانیمیرحجتپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / نجوم و اختر فیزیکاستادیار
کریم پورجابردانشکده ریاضی / علوم کامپیوتراستادیار
کریمیحمیددانشکده دامپزشکی / علوم پایهدانشیار
کیانی فردداووددانشکده دامپزشکی / علوم پایهاستادیار
محصل فقهیمحموددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / مهندسی برق - مخابراتاستادیار
مددیمحمد صادقدانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
مرادیمعصومهدانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
مسیحالالهدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
موسویشلالهدانشکده دامپزشکی / بهداشت مواد غذایی و آبزیاناستادیار