بهداشت مواد غذایی و آبزیان

کد۰۹
پرديس / دانشکدهدانشکده دامپزشکی

رشته های دانشکده / گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
کنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته